فن آوری رسوب زدای الکترونیکی بهرشد در فهرست توانمندی ملی

۰۱:۴۰ ۱۴۰۱/۵/۱۹
سرویس:فن آوری ضد رسوب الکترونیکی با تکنولوژی High_tech

قرار گرفتن فن آوری رسوب زدای الکترونیکی بهرشد در فهرست توانمندی ملی

فن آوری رسوب زدای الکترونیکی شرکت بهرشد در فهرست توانمندی های ملی کشور در بخش کاهش آلودگی آب ، خاک و هوا قرار گرفت.
به گزارش شفا آنلاین ، دستگاه های رسوب زدای الکترونیکی شرکت بهرشد پس از بررسی های متعدد عملکرد آن ، به دلیل نقش آن در حذف نمک ، و اسید شویی رسوب تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ساختمان ها و کاهش مصرف آب در فهرست توانمندی های ملی کشور در بخش سنجش و کاهش آلودگی آب ، خاک و هوا قرار گرفت.
سایت مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم ضمن معرفی فناوری رسوب زدای الکترونیکی شرکت بهرشد به اهمیت این فناوری بومی سازی شده در حفاظت از محیط زیست اشاره کرده است.

رسوب زدای الکترونیکی بهرشد

چهارشنبه 18 اردیبهشت 99
ششم ماه مه 2020

Forest - Rivers & Nature Background Wallpapers on Desktop Nexus ...