کلیسای جامع انگلستان علیه فعالیت شرکت های ضد محیط زیستی

۱۱:۱۴ ۱۳۹۷/۵/۱
سرویس:حذف کامل اسید و نمک

کلیسای جامع انگلستان علیه فعالیت شرکت های ضد محیط زیستی

بنا به گزارش نشریه ایندیپندنت کلیسای جامع انگلستان به اتفاق آرا تصویب کرد که سرمایه ها از شرکت هایی که فعالیت ضد محیط زیستی دارند و به تغییرات اقلیمی کمک می کنند خارج شوند.این کلیسا رابطه خود را با شرکت هایی که شروط توافق پاریس را رعایت نمی کنند قطع می کند.توافق پاریس طرحی اصلاحی است که تقریبا تمام کشورهای جهان آن را مورد تایید قرار داده اند.
رووان ویلیامز اسقف سابق کانتر بری اظهار داشت که کلیسا باید از نقش رهبری معنوی خود در حل مشکلات اضطراری همچون تغییرات اقلیمی استفاده کند.وی گفت تصمیم امروز اجازه می دهدتا به فشار برای تغییر در بخش نفت و گاز ادامه دهیم.این مصوبه توسط 347 عضو شورای عمومی کلیسا به تصویب رسیده است.
تغییرات اقلیمی تهدید بزرگ دوران حاضر است و امروز کلیسا پیام خود را با یک تصمیم روشن برای خارج کردن سرمایه هایش از آن دسته از شرکت هایی که از سوخت فسیلی استفاده می کنند و سریعا خود را در صف توافق تغییرات اقلیمی پاریس قرار نمی دهند تصریح می کند.