تصاویر مقایسه رسوب روی تاسیسات قبل و بعد از نصب دستگاه های ضدرسوب الکترونیکی

پیش از نصب دستگاه (29/2/91) پس از نصب دستگاه (29/4/91) بریدن پیچها با سنگ فرز،پیش از نصب دستگاه (29/2/91) باز کردن پیچها براحتی و با آچار، پس از نصب دستگاه (29/4/91) پیش از نصب دستگاه ضد رسوب بهرشد  پس از نصب دستگاه ضد رسوب بهرشد پیش از نصب دستگاه ضد رسوب بهرشد  پس از نصب دستگاه ضد رسوب بهرشد پیش از نصب دستگاه ضد رسوب بهرشد پیش از نصب دستگاه ضد رسوب بهرشد  پس از نصب دستگاه ضد رسوب بهرشد پیش از نصب دستگاه ضد رسوب بهرشد  پس از نصب دستگاه ضد رسوب بهرشد  پس از نصب دستگاه ضد رسوب بهرشد