تصاویر حضور در نمایشگاه ها و همایش ها

 1392 پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت خوزستان- اهواز/ 24 الی 27 دی ماه  1392 پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت خوزستان- اهواز/ 24 الی 27 دی ماه  1392 دوازدهمین نمایشگاه تأسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی / 25 الی 28 مهرماه  1392 دوازدهمین نمایشگاه تأسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی / 25 الی 28 مهرماه سومین نمایشگاه تخصصی انرژی اصفهان (نفت، گاز، نیرو و پتروشیمی)/اصفهان/ 4 الی 8 مهر 1390 سومین نمایشگاه تخصصی انرژی اصفهان (نفت، گاز، نیرو و پتروشیمی)/اصفهان/ 4 الی 8 مهر 1390 اولبن نمایشگاه بهینه سازی مصرف سوخت - خراسان رضوی 19-21 تیر 1390 اولبن نمایشگاه بهینه سازی مصرف سوخت - خراسان رضوی 19-21 تیر 1390 نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 27-30 فروردین 1390 نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 27-30 فروردین 1390 سمینار اصلاح الگوی مصرف در مجتمع پتروشیمی واقع در بندر ماهشهر-آذر 89 سمینار اصلاح الگوی مصرف در مجتمع پتروشیمی واقع در بندر ماهشهر-آذر 89  1389 نهمین نمایشگاه تأسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی / 14 الی 17 مهرماه  1389 نهمین نمایشگاه تأسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی / 14 الی 17 مهرماه  1389 نهمین نمایشگاه تأسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی / 14 الی 17 مهرماه  1389 نهمین نمایشگاه تأسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی / 14 الی 17 مهرماه  1389 نهمین نمایشگاه تأسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی / 14 الی 17 مهرماه  1389 نهمین نمایشگاه تأسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی / 14 الی 17 مهرماه اولین نمایشگاها دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن/16 الی21 دیماه 1389 اولین نمایشگاها دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن/16 الی21 دیماه 1389 اولین نمایشگاها دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن/16 الی21 دیماه 1389 اولین نمایشگاها دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن/16 الی21 دیماه 1389