گواهینامه ها و افتخارات

انجمن مصرف انرژی انجمن صنعت نفت ایران آزمایشگاه آب و فاضلاب گواهینامه ثبت اختراع iso2013 جواز تاسیسی جشنواره اصلاح الگوی مصرف وزارت صنایع و معادن تاییدیه مجتمع صنعتی شریف مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مجتمع تحقیقات و توسعه شریف گواهینامه تایید توانمندی فناورانه وزرات تعاون تقدیرنامه وزارت کشور تقدیرنامه وزارت کشور تقدیرنامه وزارت کشور تقدیرنامه وزارت کشور تقدیرنامه وزارت کشور تقدیرنامه وزارت کشور تقدیرنامه وزارت کشور تقدیرنامه وزارت کشور تقدیرنامه وزارت کشور استانداری استانداری استانداری استانداری استانداری استانداری استانداری استانداری استانداری استانداری تاییدیه شرکت شوفاژکار